WORK: XxXxX:0073

XxXxX:0073

    XxXxX:0073

    Peering At Transfixing Shadows XVII

    1/2011
    10" x 10", Mixed Media, Toned Cyanotype, Silk Screen on paper on panel
    Sold