WORK: XxXxX:0063

XxXxX:0063

    XxXxX:0063

    Peering At Transfixing Shadows VII

    1/2011
    10" x 10", Mixed Media, Toned Cyanotype, Silk Screen on paper
    Sold