WORK: XxXxX:0091

XxXxX:0091

    XxXxX:0091

    Peering At Transfixing Shadows XXXV

    1/2011
    10" x 10", Mixed Media, Toned Cyanotype, Silk Screen on paper on panel
    Sold